Metoda Phonics


Phonics.cz - Když angličtina dává smysl
Phonics je metoda pro výuku čtení a psaní v anglickém jazyce, která je velmi rozšířena a praktikována ve všech anglicky mluvících zemích. Tato metoda je používána zejména v základním vzdělávání, kde je nedílnou součástí výuky jazyka, a učitelé na základních školách v anglofonních zemích se shodují, že je v podstatě nemožné naučit děti číst, psát a používat anglický jazyk bez znalosti phonics. Tato metoda však není v odborných kruzích ani v řadách učitelů angličtiny v České republice všeobecně známá či používaná. Studenti anglického jazyka často memorují slovní zásobu z hlediska pravopisu a výslovnosti a jen těžko nachází v angličtině spojení mezi zvuky a pravopisnými vzory.
Stacks Image 289
Je bohužel zřejmé, že metoda phonics je při výuce angličtiny jako cizího jazyka v České republice přehlížena. Podle našich zkušeností je důvodem jak nedostatek příležitostí učitelů AJ odhalit principy jazyka důkladně a systematicky, tak jejich váhavost při uplatňování těchto principů a metody phonics obecně, stejně jako neporozumění a častá záměna termínů "fonologické povědomí", "fonémické povědomí" a "phonics". Naším cílem je poskytnout učitelům, rodičům i dětem jistotu ve smyslu používání phonics v jejich každodenní interakci s anglickým jazykem, a tím jejich zkušenost s jazykem zpříjemnit.
Fonologické povědomí je obecné porozumění tomu, jak je mluvený jazyk rozdělen na jednotlivé složky. Většina studentů začátečníků při poslechu anglického rozhovoru jen velmi obtížně rozezná jednotlivá slova. S rostoucí zkušeností s mluveným AJ pak daleko lépe jednotlivá slova ve větě ‘slyší’ nebo rozdělí slova na slabiky. Schopnost takto rozdělovat věty a slova je, bez ohledu na vyučovaný jazyk, důležitým a spolehlivým ukazatelem pro pozdější schopnost naučit se v daném jazyce číst. Rozeznávání rýmů a aliterace (opakování stejné hlásky na začátku každého slova ve větě či frázi) také spadá do kategorie fonologického uvědomování. Všimli jste si někdy, že většina anglických dětských příběhů používá aliteraci (např. Thomas the Tank Engine, Peppa Pig, Finley the Fire Engine)? Toto je děláno záměrně - malé děti si tak rozšiřují své fonologické povědomí a tím si vlastně usnadňují výchozí pozici při zvládání čtení v pozdějším věku.
Phonics a fonémické povědomí nejsou totéž. Fonémické povědomí zahrnuje jen poslech a manipulaci s jednotlivými zvuky ve slovech. Nejlepší způsob, jak si uvědomit rozdíl mezi těmito dvěma termíny je, že jakékoliv cvičení fonémického povědomí lze "provádět ve tmě" (tj. bez nutnosti dané slovo vidět). Při výuce phonics je nutné dané písmeno vidět a zároveň poslouchat zvuk, který vytváří, protože právě phonics zahrnuje jak zvukovou, tak písemnou podobu písmen či slov. Phonics v jistém smyslu představuje kód (zvuk - symbol) k rozpoznávání slova. Například písmeno A obvykle zní krátce (A jako apple). V určitých případech (kombinacích písmen) ale vydává A dlouhý zvuk (konkrétně např. v případě, že jej následuje písmeno Y - may, day, play). Cílem phonics je umožnit začínajícím čtenářům dekódovat psaná slova díky znalosti souvislostí mezi jejich zvukovou a písemnou podobou. A je to znovu Vašs znalost phonics, která je zodpovědná za správný pravopis daného anglického slova.
Fonémické povědomí odkazuje na slovo "foném", což znamená zvuk/hláska. Termín "fonémické povědomí" se používá, hovoříme-li o dělení slova na jeho nejmenší zvukovou jednotku (tedy foném). Fonémické povědomí je schopnost slyšet, identifikovat a manipulovat s fonémy (hláskami). Oddělování foném při poslechu či jejich spojování za účelem čtení patří k dovednostem, které spadají do této kategorie. Například rozdělení slova "cat" při jeho poslechu do tří odlišných hlásek, /k/, /æ/ a /t/, vyžaduje fonémické povědomí. Jaké slovo vznikne ze slova “cat”, když první zvuk, /k/ zaměníme za zvuk /h/? Jaké slovo slyšíme při přečtení slova "dog" odzadu? Odpověď Vám jistě 'našeptává' Vaše fonémické povědomí!
Stacks Image 519
V hodinách angličtiny se děti na celém světě učí, že každé písmeno abecedy má svůj zvuk - tzv. fonetická abeceda. Zároveň si postupně osvovují "kódy" pro psaní nejrůznějšéch krátkých či dlouhých hlásek, z nichž je anglický jazyk složen. Naše zkušenost s touto metodou výuky přináší phonics blíže studentům anglického jazyka i jejich učitelům a pomáhá jim pochopit jazykové kořeny a principy angličtiny. Phonics je tedy metodou, jež vytváří učení a výuku angličtiny smysluplnými!
© 2022 Kateřina Gacek